„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie”
Odwiedziło nas: 21095 osob
plen
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A
Aktualności
Konferencja 29.04.2016
16.05.2016
Aktualność Avatar

Konferencja odbyła się dnia 29.04.2016 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Wierzchowie
od godziny 12.00.

Udział w konferencji wzięło 30 osób. Pierwszym punktem spotkania było zwiedzanie obiektów gminnych poddanych termomodernizacji. Zwiedzono Urząd Gminy w Wierzchowie wraz z kotłownią oraz szkołę podstawową i gimnazjum w Wierzchowie. Po zakończeniu zwiedzania obiektów uczestnicy konferencji udali się do Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie. Uczestnicy konferencji wpisali się na listę spotkania, konferencję otworzył wójt gminy Wierzchowo Jan Szewczyk. Następnie została przedstawiona prezentacja, która zapoznała odbiorców z końcowym efektem realizacji projektu. Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca sposobu realizacji projektu oraz osiągniętych efektów, a goście otrzymali ciepły posiłek oraz mieli do dyspozycji bufet kawowy.


The conference took place on April 29, 2016 in the Municipal Hall of the Cultural Center of Sport
and Tourism in Wierzchów from 12.00.

30 people participated in the conference. The first point of the meeting was the visit of communal buildings subjected to thermal modernization. The Commune Office in Wierzchów was visited together with the boiler house and the primary school and gymnasium in Wierzchów. After the tour, participants of the conference went to the Commune Sport and Tourism Culture Hall in Wierzchów. Participants of the conference were included in the list of meetings, the conference was opened by the mayor of Wierzchowo Jan Szewczyk. A presentation was then presented, which introduced the audience with the final result of the project. At the end of the presentation there was a discussion about how the project was implemented and the results achieved, and the guests received a warm meal and had a coffee buffet.

Konferencja kończąca projekt
20.04.2016
Aktualność Avatar

Wójt Gminy Wierzchowo

 Jan Szewczyk

na konferencję kończącą projekt pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół
w Świerczynie’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 ,,Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii’’ projektu dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Wierzchowie
przy ul. Parkowej 7 od godz. 12:00

Program spotkania:

  1. 12:00 – 13:30 – Prezentacja obiektów objętych projektem. (zbiórka o godz. 12:00 pod Urzędem Gminy Wierzchowo ul. Długa 29)
  2. 13:30 – 13:50 – Otwarcie konferencji.
  3. 13:50 – 14:10 – Prezentacja założeń projektu.
  4. 14:10 – 14:30 – Omówienie wskaźników projektu.
  5. 14:30 – Obiad.

Przewidywany czas zakończenia konferencji godz. 15.00


Commune administrator Wierzchowo

 
Jan Szewczyk

for the conference finishing the project: "Improvement of energy efficiency of buildings of the Commune Office, Primary School and Junior High School in Wierzchowo and School Complex in Świerczyna ", implemented under the Operational Program PL04" Energy Saving and Promotion of Renewable Sources of Energy "project co-financed under the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014.

The conference will take place on April 29, 2016 in the Municipal Hall of the Cultural Center of Sport
and Tourism in Wierzchów at ul. Parkowa 7 from 12:00

Program of the meeting:

    
12:00 - 13:30 - Presentation of objects covered by the project. (collection at 12:00 under the Commune of Wierzchowo Commune, 29 Długa Street)
    
13:30 - 13:50 - Opening of the conference.
    
13:50 - 14:10 - Presentation of the project assumptions.
    
14:10 - 14:30 - Overview of project indicators.
    
2:30 pm - Dinner.

Estimated time of the conference. 15.00

The second conference
18.11.2015
Aktualność Avatar

Conference report on progress in the implementation of the project entitled .: ,, Improving the energy efficiency of buildings Municipal Office, Primary School and Junior High School in Wierzchowie and Secondary School Świerczynie ′′ implemented under the Operational Programme PL04 ​​,, saving energy and promoting renewable energy sources ′′ Project co-financed under the Financial Mechanism of the European Economic Area, 2009-2014.
The conference was held on 9.10.20015 r. In the Municipal Office Wierzchowo from 11.00. Participation in the conference was attended by 18 people. The first point of the meeting was to explore retrofitted municipal buildings. It was visited Municipal Office in Wierzchowie together with a boiler room and a primary school and secondary school in Wierzchowie.
                
After visiting the facilities of the conference, participants returned to the commune office, where he was waiting for them refreshments and coffee buffet. Conference participants have entered the list of meetings and conference opened Wierzchowo Mayor Jan Szewczyk. Then was the presentation, which took audience with the progress of the project, presents the most important events from the beginning of the project and presented on what level of realization of the indicators. During the presentation it was raining a lot of questions from conference participants, which are kept analyze and provide answers, there were sometimes discussion among the participants. After the presentation, there was a discussion on how to implement the project and already achieved results. After the end of the discussion the participants went to the "Bois de Arkoński" for further presentation and meal.

Dofinansowanie
Linki